You Are Viewing

Huishoudelijk Reglement

Dit huishoudelijk reglement geldt bovenop de overeenkomst van opdracht tussen vraagouders en gastouder van het gastouderbureau, welke door beide partijen ondertekend is. Alle ouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn en ze te hebben ondertekend. Worden er wijzigingen in het reglement doorgevoerd, dan krijgt u hierover ruim van te voren bericht.

Artikel 1. Openingstijden

Gastouderopvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 07:00 tot 20:00, en op woensdag en vrijdag van 07:00 tot 19:00 Mocht u opvang nodig hebben buiten de reguliere openingstijden, dan is dit altijd bespreekbaar.

De volgende opvang wordt aangeboden:

– vaste opvang

– vakantie opvang

Artikel 2. Tarieven

Het uurtarief voor 2018 is €5,25 per uur per kind.

Het uurtarief is exclusief: luiers, flesvoeding, dieetvoeding en de kosten van het gastouderbureau

ontbijt, lunch, avondeten, drank, fruit, groente en tussendoortjes zijn onkosten van de opvang

Het uurtarief voor opvang buiten de reguliere werktijden is voor 2018 €5,50

Uitgangspunt van de opvanguren is de start van de opvang (aankomst bij gastouder) tot het einde van de opvang (verlaten van gastouder). De uren worden afgerond op een kwartier.

Voor de flexibele opvang wordt ten allen tijden 50% van de vrijgehouden uren in rekening gebracht.

Artikel 3. Betalingsverplichting

De vraagouder betaalt binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur. Indien U de betalingsverplichting niet nakomt, dan zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft daarbij wel de betalingsplicht houden over de openstaande facturen.

Artikel 4. Ziekte gastkinderen

Als uw kind niet kan komen wegens ziekte dan dient u dit door te geven en worden de volgende uren automatisch in rekening gebracht.

1ste ziektedag 100% van de opgegeven uren

2de ziektedag 50% van de opgegeven uren

De overige aansluitende ziektedagen worden niet in rekening gebracht.

Wanneer er binnen ons gezin een ziekte heerst, zal ik u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. U kunt dan zelf bepalen of u wel of niet uw kind(eren) komt brengen. Als u besluit om uw kind niet te brengen en ik bied wel opvang dient u wel te betalen. Besluit ik dat het niet verstandig is open te gaan dan betaald u uiteraard niets.

Paracetamol wordt niet door mij toegediend aan de gastkinderen. Als je een kind paracetamol geeft kan ik geen duidelijk beeld krijgen van de klachten die het kind heeft. Immers het “medicijn” onderdrukt de klachten zoals pijn en eventuele ontsteking en koorts. Hierdoor kan ik het verloop van de ziekte niet in de gaten houden.

Daarnaast is er het volgende risico; Als de paracetamol is uitgewerkt kan er in een zeer korte periode een temperatuurverhoging optreden. Dit kan koortsstuipen en warmte stuwing tot gevolg hebben, met alle gevaren die hierbij horen.

Heeft uw kind een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken, vijfde ziekte enz.) wordt er eerst met mij als gastouder overlegd of de opvang plaats kan vinden. Mijn besluit tot wel of geen opvang aanbieden is hierbij bepalend.

Mocht uw kind tijdens de opvang ziek wordt, zal ik hierover contact met u opnemen. Samen overleggen we dan op welke manier we het beste met de situatie kunnen omgaan.

Artikel 5. Ziekte gastouder

Wanneer ik zelf ziek ben, informeer ik U als vraagouder direct. Ik kan helaas geen vervangende gastouder aanbieden. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de opvang deze dag/dagen. Uiteraard worden deze dagen niet in rekening gebracht.

Artikel 6. Hygiëne en veiligheid

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid en hygiëne in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Uit hygiënisch oogpunt zullen we bij vieze of natte schoenen, deze in de hal uit doen. Indien u wenst dat uw kind slofjes draagt, dan dient u deze zelf mee te geven of aan te leveren.

Artikel 7. Wenmomenten

Het is u aan te raden om gebruik te maken van de zogenaamde Wenmomenten. Standaard zijn dat twee momenten voor de officiële startdatum. Over het algemeen de eerste keer samen met mama en/of papa en de tweede keer komt uw kindje twee uurtjes bij mij zonder U. Dit om u en uw kind de gelegenheid te bieden om kennis met mij te maken en mijn omgeving. Met wennen kan het ook gebeuren dat het misschien niet zo goed kan gaan als we graag zien. Dan kan er afgesproken worden om nog een paar wenmomenten in te plannen. In totaal bied ik u 5 uurtjes aan om te gebruiken als wenmoment die niet worden berekend. Vindt U het noodzakelijk dat er meer wenmomenten nodig zijn, dan wordt voor deze uren wel het gewone uurtarief berekend. De 5 uurtjes die ik u aanbied als “gratis” wenmomentjes, kunnen niet gebruikt worden als eerste dag van de opvang.

Artikel 8. Contact met vraagouders

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Van kinderen tot 2 jaar wordt daarnaast een schriftje bij gehouden over het verloop van de dag. Indien u een gesprek wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak. Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat. Tijdens de opvang dag probeer ik U altijd op de hoogte te houden door middel van foto’s en WhatsApp. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit door drukte op de achtergrond raakt, schroom dan niet om zelf contact op te nemen.

Artikel 9. Wijziging opvanguren

Structurele wijzigingen dienen één maand van te voren worden aangevraagd. In de meeste gevallen zal er dan ook een nieuw contract worden opgemaakt. Incidentele wijzigingen in dagen en uren vallen onder het eerdere puntje van het huishoudelijk reglement.

Er worden enkel veranderingen toegestaan indien de bezetting dit toelaat, dit vanwege de GGD regels met de bezetting van de kindjes.

Artikel 10. Vakantie
Bij vakanties en vrije dagen van de vraagouders worden de afgesproken uren niet doorberekend, tot een maximum van .. dagen per jaar*. Zodra ik van alle vraagouders de vakantieweken heb doorgekregen. Zal ik binnen een maand mijn eigen vakantie kenbaar maken. Wel zal mijn vakantie altijd in de schoolvakantie vallen. Bij vakanties en vrije dagen van de gastouder worden de opvangkosten niet doorberekend.

Officiele feestdagen waarop de opvang gesloten is, worden wel doorberekend.

* gemiddelde dagen per week maal 6

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Elk gezin dient een eigen wettelijk aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Ouders zijn en blijven (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor de schade die het kind heeft veroorzaakt bij de gastouder en/of derden. Als gastouder ben ik niet verantwoordelijk voor het kwijtraken/ beschadigen van eigen speelgoed en kleding van het kind.

Artikel 12. Onmiddellijke beëindiging van de opvang

Gastouder kan met onmiddellijke ingang de opvang (tijdelijk) stopzetten of de overeenkomst beëindigen, wanneer er sprake is van een van de volgende zaken;

* wanneer ouder niet voldoet aan de gestelde algemene voorwaarden en dit huishoudelijke reglement.

* Wanneer het betalingsgedrag van de ouder niet volgens afspraak is.

* De plaatsing van het kind een bedreiging / gevaar / belasting vormt voor het kind zelf, voor de gastouder of voor de andere aanwezige kinderen.

* Andere voorwaarden zoals beschreven in het contract van het gastouderbureau

Artikel 13. Opzegging

Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor het einde van de maand, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Wanneer u het contract per direct wilt beëindigen bent u nog verplicht om één maand de afgesproken uren door te betalen. Bij een flexibel contract wordt het gemiddelde van de afgenomen uren in rekening gebracht.